Komisja ds. Międzynarodowych

Komisja ds. Międzynarodowych zajmuje się nawiązywaniem i rozwijaniem relacji z zagranicznymi uczelniami poprzez współpracę na szczeblu samorządów studenckich i kół naukowych. Celem komisji jest także poszerzanie oferty wymian międzynarodowych i programów grantowych dla studentów, a także zwiększanie informacji na temat tych już istniejących.

Działania Komisji

1. Tworzenie bazy absolwentów programów wymian międzynarodowych oraz programów grantowych.

Dane kontaktowe takich osób zostaną – za ich zgodą – opublikowane w dedykowanej bazie, a każdy student wyjeżdżający na wymianę na daną uczelnię lub rozważający taką możliwość będzie mógł skontaktować się z daną osobą i zapytać ją o praktyczne aspekty studiowania w danym miejscu. Celem jest ułatwienie przepływu informacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy kolejnymi rocznikami studentów.

2. Tworzenie kompleksowego przewodnika na temat dostępnych programów wymiany międzynarodowej wraz z charakterystyką poszczególnych programów oraz informacjami dotyczącymi wymogów procesu rekrutacyjnego.

Działanie to jest odpowiedzią na brak przystępnych informacji na temat programów podwójnego dyplomu, stypendium DAAD oraz innych możliwości odbywania studiów za granicą. Celem Komisji jest przybliżenie studentom tej tematyki w kompleksowym poradniku ze szczegółową charakterystyką dostępnych programów, a także informacjami dotyczącymi procesów aplikacyjnych.

3. Nawiązywanie współpracy z samorządami studentów oraz kołami naukowymi zagranicznych uczelni ekonomicznych.

Dzięki kooperacji z innymi samorządami pomagamy SKN-om pozyskiwać informacje oraz nawiązywać kontakty z zagranicznymi kołami naukowymi działającymi w podobnych obszarach tematycznych. Celem Komisji jest stworzenie solidnej płaszczyzny do współpracy, która zaowocuje międzynarodowymi projektami oraz badaniami naukowymi.