O Samorządzie Studentów

Samorząd Studentów SGH jest oficjalnym organem reprezentującym interesy i dbającym o dobro społeczności studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie jest organizacją studencką, lecz samorządem studenckim w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tworzą go wszyscy studenci reprezentowani przez organy Samorządu, w których w ciągu każdego roku akademickiego działa około 150 studentów z różnych lat studiów.

Samorząd Studentów SGH działa w dwóch obszarach – prowadzi stałe działania operacyjne na rzecz ochrony praw i interesów studentów oraz zajmuje się działalnością projektową, mającą na celu organizację życia studenckiego. W ciągu roku realizuje kilkanaście projektów, zarówno merytorycznych, jak i rozrywkowych.

Poniżej przedstawiamy zakres działalności osób sprawujących poszczególne funkcje w Samorządzie Studentów SGH.

 • Przewodniczący

  Zadaniem Przewodniczącego Samorządu jest reprezentowanie interesów studentów, przede wszystkim przed Władzami Uczelni oraz nadzór nad działalnością Samorządu. Pełni on również funkcję przewodniczącego Rady Samorządu i Prezydium. Do jego kompetencji należy powoływanie i odwoływanie Wiceprzewodniczących (nie więcej niż dwóch spośród członków Prezydium) oraz innych organów Samorządu.

  Przewodniczący Samorządu:

  Michał Bono Kulbacki

 • Rada

  Rada Samorządu jest organem uchwałodawczym Samorządu, w którego skład wchodzi 27 członków wybranych przez studentów. Do jej kompetencji należy wybór między innymi Przewodniczącego Samorządu, członków Komisji czy Sądu Koleżeńskiego. Opiniuje ona plany i programy studiów uchwalane przez Senat SGH. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, a protokoły z posiedzeń są jawne i publikowane na stronie internetowej Samorządu.

  Przewodniczący – członek Rady:

  Michał Bono Kulbacki

  Senatorowie – członkowie Rady:

  Justyna Witkowska, Adrian Michalczuk, Arkadiusz Kamiński, Konrad Abramowski, Bogdan Marek, Magdalena Golba

  Radni:

  Radosław Rogowski, Julian Smółka, Justyna Witkowska, Olivia Klimczak, Karol Czarnecki, Katarzyna Polak, Michał Kulbacki, Mateusz Skóra, Paulina Białek, Aleksandra Pawlik, Krzysztof Przybylski, Dominika Goss, Arkadiusz Kamiński, Michał Gałagus, Michał Lechowski, Karol Jachimowicz, Paweł Nowak, Dawid Zimny, Konrad Abramowski, Bogdan Marek, Anna Lewicka, Alicja Stecz, Aleksander Papadopulos, Michał Walnik, Magdalena Golba, Dominik Piskorz, Karolina Trzciańska

  Sekretarz Rady:

  Michał Gałagus

 • Prezydium

  Prezydium jest uczelnianym organem wykonawczym Samorządu. W jego skład wchodzi od dwóch do pięciu członków, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego oraz Przewodniczący Samorządu. Prowadzi ono politykę wewnętrzną i zewnętrzną Samorządu. Ponadto sprawy, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów należą do Prezydium.

  Przewodniczący Prezydium:

  Michał Bono Kulbacki

  Członek Prezydium ds. Jakości Kształcenia:

  Adrian Michalczuk

  Członek Prezydium ds. Relacji Zewnętrznych:

  Mateusz Kocman

  Członek Prezydium ds. Finansów i Administracji:

  Bartosz de Boulangé

  Członek Prezydium ds. Informacji i Komunikacji:

  Julian Smółka

  Pełnomocnik Prezydium ds. Rozwoju Organizacji:

  Michał Gałagus

  Pełnomocnik Prezydium ds. Międzynarodowych:

  Paulina Białek

  Przewodniczący Komitetu Wykonawczego:

  Piotr Idzi

  Sekretarz Prezydium:

  Julian Smółka

 • Kolegium Senatorów

  Kolegium Senatorów jest organem opiniodawczym. W jego skład wchodzą członkowie Senatu i Przewodniczący Samorządu, którzy wnioskują o przeprowadzenie referendum studenckiego, wyrażają opinie w ważnych sprawach dotyczących studentów SGH oraz w sprawie uchwalenia lub zmiany Regulaminu.

  Przewodniczący Kolegium Senatorów:

  Michał Bono Kulbacki

  Senatorowie:

  Justyna Witkowska, Adrian Michalczuk, Arkadiusz Kamiński, Konrad Abramowski, Bogdan Marek, Magdalena Golba

  Sekretarz Kolegium Senatorów:

  nieobsadzone, obowiązki pełni Biuro Prawno-Legislacyjne

 • Rada Gabinetowa

  Rada Gabinetowa jest organem wspierającym działalność projektową Samorządu, w której skład wchodzą Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, członkowie Komitetu Wykonawczego, wiceprzewodniczący działów projektowych oraz przewodniczący zespołów projektowych. Do zadań Rady Gabinetowej należy wyłonienie kandydatów na Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, wyrażenie zgody na zmianę jego składu oraz opiniowanie w sprawach związanych z działalnością projektową Samorządu.

 • Komisje

  Komisje prowadzą bieżącą działalność Samorządu w zakresie określonym przez Przewodniczącego. Prezydium komisji składa się z jej przewodniczącego i co najmniej jednego wiceprzewodniczącego. Członkowie Prezydium nie mogą być przewodniczącymi komisji stałych.

  W ramach Samorządu działają 3 komisje stałe:

  1. Komisja ds. Akademików

  2. Komisja Stypendialna

  3. Odwoławcza Komisja Stypendialna

  Obecnie funkcjonuje 11 komisji niestałych:

  1. Komisja ds. Finansów i Administracji

  2. Komisja ds. Jakości Kształcenia

  Komisja ds. Jakości Kształcenia zajmuje się dbaniem o jak najwyższy poziom dydaktyki w SGH oraz implementacją najlepszych światowych standardów edukacyjnych, z inicjatywy własnej lub wspierając Władze uczelni. Zespół Komisji tworzy rozwiązania istotnie wpływające na ofertę edukacyjną SGH, a tym samym na każdego studenta.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

  3. Komisja ds. Informacji i Komunikacji

  Komisja ds. Informacji i Komunikacja to największa niestała komisja Samorządu Studentów. Jest organem odpowiadającym za realizację polityki informacyjnej Samorządu. W celu ułatwienia zarządzaniem jej działalność została podzielona na trzy obszary: media społecznościowe, strony internetowe oraz wydarzenia.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

  4. Komisja ds. Relacji Zewnętrznych

  Komisja ds. Relacji Zewnętrznych ma za zadanie reprezentować Studentów SGH przed szeroko pojętym otoczeniem. Jej działalność została podzielona na trzy podstawowe obszary: networkingowy – skupiający się na obecności na najważniejszych wydarzeniach oraz reprezentowaniu Uczelni, biznesowy – angażujący partnerów biznesowych między innymi poprzez tworzenie przedmiotów we współpracy z firmami zewnętrznymi i wewnętrzny, który odpowiada za reprezentowanie studentów przed władzami SGH.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

  5. Komisja ds. Międzynarodowych

  Komisja ds. Międzynarodowych zajmuje się nawiązywaniem i rozwijaniem relacji z zagranicznymi uczelniami poprzez współpracę na szczeblu samorządów studenckich i kół naukowych. Celem komisji jest także poszerzanie oferty wymian międzynarodowych i programów grantowych dla studentów, a także zwiększanie informacji na temat tych już istniejących.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

  6. Komisja ds. Rozwoju Organizacji

  7. Komisja ds. Projektów

  Komisja w swych pracach odpowiada za nadzorowanie pracy koordynatorów projektów Samorządu Studentów. Jej członkowie monitorują sytuację merytoryczną i budżetową a także sprawdzają czy pilnowane są wszystkie kluczowe terminy. Pomagają im w tym comiesięczne raporty, które do 15 dnia każdego miesiąca muszą dostarczać im przewodniczący zespołów projektowych. Są oni również odpowiedzialni za wybór koordynatorów kolejnych edycji poszczególnych projektów i zwyczajowo wchodzą w skład każdej Komisji Rekrutacyjnej, odpowiedzialnej za ich wybór.

  8. Komisja ds. Kontaktów Zewnętrznych

  Wśród obowiązków Komisji, z całą pewnością możemy wskazać zachowanie najwyższych standardów biznesowej współpracy, jak i budowanie i utrzymywanie trwałej i wzajemnej relacji. Ważnym obszarem działania jest nadzór nad zewnętrznymi źródłami finansowania wszystkich projektów Samorządu Studentów. Kolejnym obowiązkiem Komisji jest weryfikacja i współtworzenie, z poszczególnymi zespołami projektowymi, ofert współpracy przy projekcie.

  9. Komisja ds. Zasobów Ludzkich

  Komisja ds. Zasobów ludzkich to przede wszystkim wszystkie działania, które mają na celu stworzenie, umocnienie i ugruntowanie wartości i zasad prawdziwej wspólnoty. Do jej głównych celów należą z całą pewnością cyklicznie realizowane szkolenia, które swą tematyką obejmują wiele dziedzin życia projektowego. Kolejnym z zadań Komisji jest wdrażanie i prowadzenie wewnętrznego programu mentoringowego Samorządu Studentów, którego celem jest przede wszystkim integracja nowych działaczy z jego dotychczasowymi aktywnymi przedstawicielami. Odpowiada ona również za wybór koordynatorów wszystkich Samorządowych Projektów, współtworząc każdą Komisję Rekrutacyjną.

  10. Komisja ds. Promocji

  Rolą Komisji ds. Promocji jest sprawdzanie, korekta i zatwierdzanie wszystkich materiałów promocyjnych, które są publikowane przez członków projektów Samorządu Studentów. Dba ona o ich estetykę, jakość, należyte pozycjonowanie logotypów partnerów a także o każdorazową obecność logo Samorządu Studentów. W jej kompetencjach znajduje się także przygotowanie ofert współpracy od strony wizualnej. Rozwija też wiedzę aktywnych działaczy Samorządu Studentów w zakresie promocji w social mediach i efektywnego wykorzystania zasobów. Ich trzecim głównym zadaniem jest budowanie bazy materiałów promocyjnych projektów Samorządu Studentów.

  11. Komisja Think Tanku

  Komisja Think Tanku Samorządu Studentów SGH (Think Tank Samorządu Studentów SGH) to jednostka Prezydium, która realizuje zadania strategicznie ważne dla budowania i ulepszania wspólnego ekosystemu Samorządu Studentów, Uczelnianych Organizacji Studenckich oraz właściwych jednostek strukturalnych Uczelni, a także zwiększenia przenikania się aktywnych osób pomiędzy różnymi środowiskami. Członkami Think Tanku są co do zasady studenci, którzy są lub byli zarówno członkami statutowej części Samorządu oraz co najmniej jednej UOS, dzięki czemu Komisja zyskuje przy wykonywaniu swoich zadań szerszą perspektywę i może korzystać ze zbudowanych wcześniej relacji.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

 • Biuro Prawno-Legislacyjne

  Biuro jest organem Prezydium, który w sposób całościowy dba o rzeczywistość prawną Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a tym samym pełni funkcję doradczą dla pozostałych organów Samorządu. Ma w Samorządzie pozycję swoistą ponieważ, w przeciwieństwie do innych organów, nie realizuje celów Samorządu a jedynie gwarantuje ich zgodność z prawem.

  Przewodniczący Biura Prawno-Legislacyjnego:

  Jacek Mainardi

 • Zespoły

  Zespoły działają w ramach poszczególnych komisji i realizują ich działalność. Przewodniczący może powołać zespół międzykomisyjny. Na czele zespołu stoi jego przewodniczący.

  Obecnie funkcjonują 2 zespoły:

  1. Zespół ds. Oceny Projektów

  Przewodniczący: Mikołaj Kita

  2. Zespół Odwoławczy ds. Oceny Projektów

  Przewodnicząca: Ada Czech

 • Komisja Wyborcza

  Komisja wyborcza jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów do organów samorządu oraz ustalenia szczegółowych zasad dotyczących ich przeprowadzania. Składa się z 5 członków i jest powoływana na roczną kadencję.

  Przewodniczący Komisji Wyborczej:

  Aleksander Wasilewski

  Członkowie Komisji Wyborczej:

  Wojciech Gądecki, Agnieszka Przybył, Kacper Szczepaniak

  Sekretarz Komisji Wyborczej:

  nie obsadzono

 • Elektorzy studenccy

  Elektorzy studenccy to przedstawiciele Samorządu w kolegium elektorów uczelnianych SGH oraz kolegiach elektorów kolegialnych.

  Studenccy elektorzy uczelniani (41 mandatów):

  Konrad Abramowski, Sławomir Bielecki, Marek Bogdan, Maciej Borucki, Wojciech Bronisz, Karol Choim, Maciej Dąbrowski, Bartosz De Boulangé, Tomasz Duraj, Michał Gałagus, Robert Gardon, Piotr Idzi, Maksymilian Jabłecki, Karol Jachimowicz, Mateusz Kocman, Marcin Kos, Weronika Kościelewska, Adam Koźluk, Łukasz Kreft, Natalia Kuc, Michał Kulbacki, Aleksander Kwiatkowski, Anna Lewicka, Emilian Łyga, Katarzyna Marcinkiewicz, Adrian Michalczuk, Michał Murawski, Dominika Papazjan, Paweł Pinkosz, Karolina Piotrowska, Aleksandra Podlodowska, Michał Radek, Radosław Rogowski, Jan Ryzner, Aleksandra Sadownik, Mateusz Skóra, Piotr Szulc, Marta Wądołowska, Justyna Witkowska, Jędrzej Wołochowski, Anna Wójcicka

  Mandaty wygasłe: Michał Kozłowski, Weronika Tołściuk, Kacper Jakubiec

  Studenccy elektorzy kolegialni (5 mandatów):

  Michał Zaborski (Kolegium Analiz Ekonomicznych), Magdalena Golba (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), Julian Smółka (Kolegium Gospodarki Światowej), Michalina Michorowska (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie), Arkadiusz Kamiński (Kolegium Zarządzania i Finansów)

Szczegółowy opis każdego z organów Samorządu Studentów oraz jego zadania i kompetencje znajdują się w Regulaminie.