O Samorządzie Studentów

Samorząd Studentów SGH jest oficjalnym organem reprezentującym interesy i dbającym o dobro społeczności studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie jest organizacją studencką, lecz samorządem studenckim w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tworzą go wszyscy studenci reprezentowani przez organy Samorządu, w których w ciągu każdego roku akademickiego działa około 150 studentów z różnych lat studiów.

Samorząd Studentów SGH działa w dwóch obszarach – prowadzi stałe działania operacyjne na rzecz ochrony praw i interesów studentów oraz zajmuje się działalnością projektową, mającą na celu organizację życia studenckiego. W ciągu roku realizuje kilkanaście projektów, zarówno merytorycznych, jak i rozrywkowych.

Poniżej przedstawiamy zakres działalności osób sprawujących poszczególne funkcje w Samorządzie Studentów SGH.

 • Przewodniczący

  Zadaniem Przewodniczącego Samorządu jest reprezentowanie interesów studentów, przede wszystkim przed Władzami Uczelni oraz nadzór nad działalnością Samorządu. Pełni on również funkcję przewodniczącego Rady Samorządu i Prezydium. Do jego kompetencji należy powoływanie i odwoływanie Wiceprzewodniczących (nie więcej niż dwóch spośród członków Prezydium) oraz innych organów Samorządu.

  Przewodniczący Samorządu:

  Justyna Witkowska

 • Rada

  Rada Samorządu jest organem uchwałodawczym Samorządu, w którego skład wchodzi 27 członków wybranych przez studentów. Do jej kompetencji należy wybór między innymi Przewodniczącego Samorządu, członków Komisji czy Sądu Koleżeńskiego. Opiniuje ona plany i programy studiów uchwalane przez Senat SGH. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, a protokoły z posiedzeń są jawne i publikowane na stronie internetowej Samorządu.

  Przewodniczący – członek Rady:

  Justyna Witkowska

  Radni:

  I rok: Krzysztof Figlarz, Klara Galińska, Krzysztof Okuniewski, Agnieszka Pechcińska, Mateusz Wantuła, Aleksandra Wirth

  II rok: Karol Czarnecki, Olivia Klimczak, Julia Polakowska, Radosław Rogowski, Joanna Siembida, Justyna Witkowska

  III rok: Piotr Idzi, Mateusz Kocman, Paweł Kościński, Michał Kulbacki, Adrian Michalczuk, Emilia Szczukowska

  Studia magisterskie: Martyna Fira, Michał Gałagus, Wiktoria Gierlak, Anja Haczek, Anna Świerczakowska, Aleksander Wasilewski

  Studia niestacjonarne: Martyna Czajkowska, Alicja Markowska, Jakub Mazur

  Sekretarz Rady:

  Michał Kulbacki

 • Prezydium

  Prezydium jest uczelnianym organem wykonawczym Samorządu. W jego skład wchodzi od dwóch do pięciu członków, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego oraz Przewodniczący Samorządu. Prowadzi ono politykę wewnętrzną i zewnętrzną Samorządu. Ponadto sprawy, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów należą do Prezydium.

  Przewodniczący Prezydium:

  Justyna Witkowska

  Członek Prezydium ds. Jakości Kształcenia:

  Karol Czarnecki

  Członek Prezydium ds. Relacji Zewnętrznych:

  Olivia Klimczak

  Członek Prezydium ds. Finansów i Administracji:

  Jan Nowjalis

  Członek Prezydium ds. Informacji i Komunikacji:

  Marta Morawska

  Pełnomocnik Prezydium ds. Rozwoju Organizacji:

  Michał Grzesiński

  Pełnomocnik Prezydium ds. Międzynarodowych:

  Karol Czaja

  Przewodniczący Komitetu Wykonawczego:

  Mikołaj Lipke

  Sekretarz Prezydium:

  Marta Morawska

 • Komitet Wykonawczy

  Przewodniczący Komitetu Wykonawczego oraz Komisji ds. Projektów

  Mikołaj Lipke

  Przewodniczący Komisji ds. Zasobów Ludzkich

  Piotr Pukisz

  Przewodnicząca Komisji ds. Promocji

  Klaudia Borowiec

  Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Zewnętrznych

  Piotr Binkiewicz

 • Kolegium Senatorów

  Kolegium Senatorów jest organem opiniodawczym. W jego skład wchodzą członkowie Senatu i Przewodniczący Samorządu, którzy wnioskują o przeprowadzenie referendum studenckiego, wyrażają opinie w ważnych sprawach dotyczących studentów SGH oraz w sprawie uchwalenia lub zmiany Regulaminu.

  Przewodniczący Kolegium Senatorów:

  Justyna Witkowska

  Senatorowie:

  Mateusz Wantuła, Michał Grzesiński, Adrian Michalczuk, Marcin Słowik, Tomasz Kotwica, Piotr Binkiewicz

  Sekretarz Kolegium Senatorów:

  nieobsadzone, obowiązki pełni Biuro Prawno-Legislacyjne

 • Rada Gabinetowa

  Rada Gabinetowa jest organem wspierającym działalność projektową Samorządu, w której skład wchodzą Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, członkowie Komitetu Wykonawczego, wiceprzewodniczący działów projektowych oraz przewodniczący zespołów projektowych. Do zadań Rady Gabinetowej należy wyłonienie kandydatów na Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, wyrażenie zgody na zmianę jego składu oraz opiniowanie w sprawach związanych z działalnością projektową Samorządu.

 • Komisje

  Komisje prowadzą bieżącą działalność Samorządu w zakresie określonym przez Przewodniczącego. Prezydium komisji składa się z jej przewodniczącego i co najmniej jednego wiceprzewodniczącego. Członkowie Prezydium nie mogą być przewodniczącymi komisji stałych.

  W ramach Samorządu działają 3 komisje stałe:

  1. Komisja ds. Akademików

  Przewodniczący: Jerzy Kasprzyk

  2. Komisja Stypendialna

  Przewodnicząca: Karolina Bolesta

  3. Odwoławcza Komisja Stypendialna

  Przewodniczący: Karol Bujanowicz

  Obecnie funkcjonuje 11 komisji niestałych:

  1. Komisja ds. Finansów i Administracji

  2. Komisja ds. Jakości Kształcenia

  Komisja ds. Jakości Kształcenia zajmuje się dbaniem o jak najwyższy poziom dydaktyki w SGH oraz implementacją najlepszych światowych standardów edukacyjnych, z inicjatywy własnej lub wspierając Władze uczelni. Zespół Komisji tworzy rozwiązania istotnie wpływające na ofertę edukacyjną SGH, a tym samym na każdego studenta.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

  3. Komisja ds. Informacji i Komunikacji

  Komisja ds. Informacji i Komunikacja to największa niestała komisja Samorządu Studentów. Jest organem odpowiadającym za realizację polityki informacyjnej Samorządu. W celu ułatwienia zarządzaniem jej działalność została podzielona na trzy obszary: media społecznościowe, strony internetowe oraz wydarzenia.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

  4. Komisja ds. Relacji Zewnętrznych

  Komisja ds. Relacji Zewnętrznych ma za zadanie reprezentować Studentów SGH przed szeroko pojętym otoczeniem. Jej działalność została podzielona na trzy podstawowe obszary: networkingowy – skupiający się na obecności na najważniejszych wydarzeniach oraz reprezentowaniu Uczelni, biznesowy – angażujący partnerów biznesowych między innymi poprzez tworzenie przedmiotów we współpracy z firmami zewnętrznymi i wewnętrzny, który odpowiada za reprezentowanie studentów przed władzami SGH.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

  5. Komisja ds. Międzynarodowych

  Komisja ds. Międzynarodowych zajmuje się nawiązywaniem i rozwijaniem relacji z zagranicznymi uczelniami poprzez współpracę na szczeblu samorządów studenckich i kół naukowych. Celem komisji jest także poszerzanie oferty wymian międzynarodowych i programów grantowych dla studentów, a także zwiększanie informacji na temat tych już istniejących.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

  6. Komisja ds. Rozwoju Organizacji

  7. Komisja ds. Projektów

  Komisja w swych pracach odpowiada za nadzorowanie pracy koordynatorów projektów Samorządu Studentów. Jej członkowie monitorują sytuację merytoryczną i budżetową a także sprawdzają czy pilnowane są wszystkie kluczowe terminy. Pomagają im w tym comiesięczne raporty, które do 15 dnia każdego miesiąca muszą dostarczać im przewodniczący zespołów projektowych. Są oni również odpowiedzialni za wybór koordynatorów kolejnych edycji poszczególnych projektów i zwyczajowo wchodzą w skład każdej Komisji Rekrutacyjnej, odpowiedzialnej za ich wybór.

  8. Komisja ds. Kontaktów Zewnętrznych

  Wśród obowiązków Komisji, z całą pewnością możemy wskazać zachowanie najwyższych standardów biznesowej współpracy, jak i budowanie i utrzymywanie trwałej i wzajemnej relacji. Ważnym obszarem działania jest nadzór nad zewnętrznymi źródłami finansowania wszystkich projektów Samorządu Studentów. Kolejnym obowiązkiem Komisji jest weryfikacja i współtworzenie, z poszczególnymi zespołami projektowymi, ofert współpracy przy projekcie.

  9. Komisja ds. Zasobów Ludzkich

  Komisja ds. Zasobów ludzkich to przede wszystkim wszystkie działania, które mają na celu stworzenie, umocnienie i ugruntowanie wartości i zasad prawdziwej wspólnoty. Do jej głównych celów należą z całą pewnością cyklicznie realizowane szkolenia, które swą tematyką obejmują wiele dziedzin życia projektowego. Kolejnym z zadań Komisji jest wdrażanie i prowadzenie wewnętrznego programu mentoringowego Samorządu Studentów, którego celem jest przede wszystkim integracja nowych działaczy z jego dotychczasowymi aktywnymi przedstawicielami. Odpowiada ona również za wybór koordynatorów wszystkich Samorządowych Projektów, współtworząc każdą Komisję Rekrutacyjną.

  10. Komisja ds. Promocji

  Rolą Komisji ds. Promocji jest sprawdzanie, korekta i zatwierdzanie wszystkich materiałów promocyjnych, które są publikowane przez członków projektów Samorządu Studentów. Dba ona o ich estetykę, jakość, należyte pozycjonowanie logotypów partnerów a także o każdorazową obecność logo Samorządu Studentów. W jej kompetencjach znajduje się także przygotowanie ofert współpracy od strony wizualnej. Rozwija też wiedzę aktywnych działaczy Samorządu Studentów w zakresie promocji w social mediach i efektywnego wykorzystania zasobów. Ich trzecim głównym zadaniem jest budowanie bazy materiałów promocyjnych projektów Samorządu Studentów.

  11. Komisja Think Tanku

  Komisja Think Tanku Samorządu Studentów SGH (Think Tank Samorządu Studentów SGH) to jednostka Prezydium, która realizuje zadania strategicznie ważne dla budowania i ulepszania wspólnego ekosystemu Samorządu Studentów, Uczelnianych Organizacji Studenckich oraz właściwych jednostek strukturalnych Uczelni, a także zwiększenia przenikania się aktywnych osób pomiędzy różnymi środowiskami. Członkami Think Tanku są co do zasady studenci, którzy są lub byli zarówno członkami statutowej części Samorządu oraz co najmniej jednej UOS, dzięki czemu Komisja zyskuje przy wykonywaniu swoich zadań szerszą perspektywę i może korzystać ze zbudowanych wcześniej relacji.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ »

 • Biuro Prawno-Legislacyjne

  Biuro jest organem Prezydium, który w sposób całościowy dba o rzeczywistość prawną Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a tym samym pełni funkcję doradczą dla pozostałych organów Samorządu. Ma w Samorządzie pozycję swoistą ponieważ, w przeciwieństwie do innych organów, nie realizuje celów Samorządu a jedynie gwarantuje ich zgodność z prawem.

  Przewodniczący Biura Prawno-Legislacyjnego:

  Krzysztof Burda

 • Zespoły

  Zespoły działają w ramach poszczególnych komisji i realizują ich działalność. Przewodniczący może powołać zespół międzykomisyjny. Na czele zespołu stoi jego przewodniczący.

  Obecnie funkcjonują 2 zespoły:

  1. Zespół ds. Oceny Projektów

  Przewodnicząca: Agnieszka Żebrowska

  2. Zespół Odwoławczy ds. Oceny Projektów

  Przewodnicząca: Magdalena Melke

 • Komisja Wyborcza

  Komisja wyborcza jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów do organów samorządu oraz ustalenia szczegółowych zasad dotyczących ich przeprowadzania. Składa się z 5 członków i jest powoływana na roczną kadencję.

  Przewodniczący Komisji Wyborczej:

  Joanna Skarul

  Członkowie Komisji Wyborczej:

  Małgorzata Miecznikowska, Mikołaj Kupiec, Bartosz Kwiecień, Aleksander Mszyca

  Sekretarz Komisji Wyborczej:

  nie obsadzono

 • Elektorzy studenccy

  Elektorzy studenccy to przedstawiciele Samorządu w kolegium elektorów uczelnianych SGH.

  Studenccy elektorzy uczelniani (41 mandatów):

  Konrad Abramowski, Sławomir Bielecki, Marek Bogdan, Maciej Borucki, Wojciech Bronisz, Karol Choim, Maciej Dąbrowski, Bartosz De Boulangé, Tomasz Duraj, Michał Gałagus, Robert Gardon, Piotr Idzi, Maksymilian Jabłecki, Karol Jachimowicz, Mateusz Kocman, Marcin Kos, Weronika Kościelewska, Adam Koźluk, Łukasz Kreft, Natalia Kuc, Michał Kulbacki, Aleksander Kwiatkowski, Anna Lewicka, Emilian Łyga, Katarzyna Marcinkiewicz, Adrian Michalczuk, Michał Murawski, Dominika Papazjan, Paweł Pinkosz, Karolina Piotrowska, Aleksandra Podlodowska, Michał Radek, Radosław Rogowski, Jan Ryzner, Aleksandra Sadownik, Mateusz Skóra, Piotr Szulc, Marta Wądołowska, Justyna Witkowska, Jędrzej Wołochowski, Anna Wójcicka

  Mandaty wygasłe: Michał Kozłowski, Weronika Tołściuk, Kacper Jakubiec

Szczegółowy opis każdego z organów Samorządu Studentów oraz jego zadania i kompetencje znajdują się w Regulaminie.