Zgodnie z Pismem Okólnym Rektora z dnia 28 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne do końca semestru będą odbywać się w formie online. Również sesja egzaminacyjna zostanie przeprowadzona w sposób elektroniczny. Oznacza to, że do końca obecnego semestru nie wrócimy już na Uczelnię.

Dotyczy to:

 • zajęć dydaktycznych na studiach I, II stopnia, studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, na kursach, szkoleniach i studia podyplomowych, w tym MBA oraz innych formach kształcenia odbywających się w SGH, realizowanych w formie tradycyjnej (bezpośredniego kontaktu),
 • obron prac dyplomowych i wszelkich egzaminów,
 • konsultacji realizowanych w formie tradycyjnej (bezpośredniego kontaktu),
 • zajęć organizowanych w ramach AZS.

Ponadto wstrzymane zostają spotkania:

 • organizacji studenckich
 • zespołów artystycznych

zaplanowane na terenie Uczelni.

Więcej szczegółów znajdziecie w Piśmie Okólnym Rektora nr 2 z dnia 28 kwietnia br. (dostęp po zalogowaniu) oraz w zaktualizowanym Zarządzeniu Rektora nr 24 z dnia 19 marca br.

Administracja (m.in. Dziekanat Studium Licencjackiego i Magisterskiego) i Biblioteka SGH (wraz z wypożyczalnią książek) zostały zamknięte do 24 maja br.

W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Egzamin magisterski, który miał się odbyć  29 maja 2020 r. zostaje odwołany!


Organizacja pracy Dziekanatu Studium Licencjackiego

Dyżury stacjonarne dziekanów w Dziekanacie Studium Licencjackiego oraz dyżury asystentów toku zostają zawieszone. Jednocześnie jednak:

1) Asystenci toku pozostają do dyspozycji studentów mailowotelefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00;

2) Od dnia 19 marca br. dyżury dziekanów będą prowadzone w formie online na platformie Microsoft Teams. Będą się odbywać zgodnie z harmonogramem:

 •  poniedziałek, godz. 10.00 – 11.00, Dziekan Studium Licencjackiego dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH.
 • wtorek, godz. 11.00 – 12.00, Prodziekan dr Aneta Pluta-Zaremba,
 • środa, godz. 13.00 – 14.00 Prodziekan dr Olga Mikołajczyk,
 • czwartek, godz. 10.00 – 11.00 Prodziekan dr Joanna Stryjek.
 • piątek, godz. 10.00 – 11.00 Prodziekan dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH.

Godziny dyżurów dziekanów mogą ulec zmianie, radzimy obserwować stronę DSL.

Na dyżury obowiązują zapisy (do godz. 10.00 dnia poprzedzającego dyżur wybranego dziekana) poprzez adres mailowy: dsl@sgh.waw.pl (w treści maila proszę krótko opisać sprawę oraz podać nazwisko asystenta toku a także dzień na który chcielibyście się zapisać na dyżur). E-mail musi być przesłany z poczty w domenie SGH. Po zgłoszeniu, otrzymają maila zwrotnego z datą i godziną konsultacji.

Wszelkie podania można złożyć drogą elektroniczną poprzez system internetowy dostępny na https://usosweb.sgh.waw.pl/. Są one na bieżąco rozpatrywane

Obecny system obowiązuje do 24.05.2020, jednak może zostać przedłużony.

Jednocześnie pamiętajcie, że Uczelnia stopniowo przestawia się na czasowy system pracy zdalnej. W konsekwencji koniecznie zwracajcie uwagę na to, w jaki sposób organizowane są zajęcia, na które jesteście zapisani. Z tego względu regularnie sprawdzajcie ogłoszenia w Niezbędniku i skrzynki mailowe, ponieważ w taki sposób mogą się z Wami skontaktować Wykładowcy.


Informacje o organizacji kształcenia w okresie zawieszenia zajęć

 1. W przypadku dalszego zawieszenia zajęć przez MNiSW dniem rozpoczęcia zajęć w formie kształcenia na odległość jest 26 marca 2020 r. Nauczyciele, którzy rozpoczęli je wcześniej mają możliwość zakończenia zajęć przed 14.06.2020 r.
 2. Nauczyciele akademiccy zostali zobligowani do przedstawienia studentom do 10 maja alternatywnej formy zaliczenia przedmiotu w przypadku braku możliwości organizacji egzaminów stacjonarnych. Forma ta musi być dopasowana do kształcenia na odległość.
 3. Zniesiony został wymóg standaryzacji egzaminów w ramach przedmiotów obowiązkowych i kierunkowych w trwającym semestrze.

Zarządzenie Rektora dostępne pod poniższym linkiem po zalogowaniu się do VPN:
Zarządzenie Rektora Nr 24 z dnia 19 marca 2020 r.


Zasoby Biblioteki SGH dostępne online

Jeżeli piszecie właśnie pracę licencjacką, chcecie rozwinąć swoje zainteresowania lub po prostu nadrobić zaległości w czytaniu i boicie się, że zamknęcie czytelni odcina Was od dostępu do źródeł, to przypominamy, że wiele czasopism naukowych, książek oraz baz zagranicznych znajdziecie na stronie internetowej Biblioteki SGH. Wystarczy, że zalogujecie się do systemu VPN.

Skany z Biblioteki SGH

W związku z zamknięciem Biblioteki, uruchomiona została – dla Pracowników oraz Studentów SGH – akcja skanowania książek. Maksymalna liczba stron na jedną osobę: 50 /tydzień. Skany realizowane będą priorytetowo dla osób, które piszą prace dyplomowe – licencjackie oraz magisterskie. Prośby o wykonanie skanów, z podaniem sygnatury, można przesyłać na adres:

wypozyczalnia@sgh.waw.pl lub infnauk@sgh.waw.pl

Zasady odstępowania od pobierania albo odroczenia pobierania opłat od studentów za studia, zakwaterowanie w akademik oraz nieterminowy zwrot książek do Biblioteki SGH

Opłaty za studia:

 • za marzec i kwiecień 2020r. zostaną odroczone do końca maja 2020r. i nie nalicza się za nie odsetek za zwłokę,
 • okres odroczenia może zostać przedłużony,
 • po upływie terminu odroczenia student może ubiegać się o rozłożenie płatności na raty.

Nieterminowy zwrot książek:

 • umarza się kary naliczane za nieterminowy zwrot za okres po zamknięciu wypożyczalni tj. 14 marca do końca miesiąca następującego po miesiącu wznowienia obsługi czytelników w Bibliotece.

Zakwaterowanie w domach studenckich:

 • student, który opuścił dom studencki w związku z zawieszeniem zajęć, wnosi opłatę za marzec 2020 r. w wysokości 40% miesięcznej opłaty za zakwaterowanie,
 • od kwietnia 2020 r. nie pobiera się opłat za zakwaterowanie w domach studenckich za okres po ich opuszczeniu przez studenta w związku z zawieszeniem zajęć do dnia ponownego zakwaterowania, po wznowieniu zajęć w siedzibie Uczelni,
 • powyższe zapisy stosuje się w przypadku powiadomienia administracji domów studenckich o opuszczeniu domu studenckiego,
 • opuszczenie nie jest równoznaczne z wykwaterowaniem, w domu studenckim mogą pozostać rzeczy osobiste studenta,
 • na uzasadniony wniosek studenta korzystającego nadal z zakwaterowania w domu studenckim opłata za zakwaterowanie może zostać odroczona, nie nalicza się też wtedy odsetek za zwłokę,
 • w razie pytań prosimy o kontakt z Komisją ds. Akademików lub za pośrednictwem fanpage Samorządu Studentów SGH.

Zarządzenie dostępne pod poniższym linkiem po zalogowaniu się do systemu VPN:
Zarządzenie Rektora Nr 25 z dnia 20 marca 2020 r.

Ogłoszenia Dziekanatu Studium Magisterskiego

 1. Egzamin dyplomowy z ekonomii przełożony na 29 maja 2020 r. godz. 17.30 zostaje odwołany!
 2. Z tego względu Dziekanat Studium Magisterskiego wychodzi na przeciw studentom i oferuje dwa sposoby na zakończenie studiów drugiego stopnia dla osób, które w marcu miały podejść do egzaminu magisterskiego:
  • Utrzymanie dwuetapowego egzaminu magisterskiego składającego się z egzaminu z ekonomii w formie testu i późniejszej obrony pracy magisterskiej w trybie ustnym. W tej sytuacji nie można przewidzieć jednak, kiedy egzamin w formie pisemnej się odbędzie. Nastąpi to po powrocie na Uczelnie, a informacja zostanie podana ze stosownym wyprzedzeniem.
  • Przystąpienie do ustnego egzaminu magisterskiego składającego się z trzech pytań (dwóch z dyscypliny wiodącej dla kierunku Państwa studiów i jednego odnoszącego się bezpośrednio do pracy magisterskiej), którego zasady określa instrukcja Dziekan z 22.02.2020 r.

W przypadku, gdy, ktoś wybiera opcję pierwszą, to nie musi podejmować żadnych działań. Natomiast w przypadku, gdy wybierzecie egzamin w formie ustnej, należy przesłać do 12.05.2020 r. wiadomość potwierdzającej na adres egzamindyplomowymgr@sgh.waw.pl o treści (W nawiązaniu do komunikatu Dziekana Studium Magisterskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. wyrażam zgodę na zmianę formy egzaminu dyplomowego.) Powinien on zostać wysłany z maila w domenie SGH.

W związku z obecną sytuacją istnieje możliwość uzyskania dyplomu drogą pocztową (wysyłka może być zrealizowana na terytorium RP za pośrednictwem Poczty Polskiej). W tym celu należy wysłać do Dziekanatu wniosek o przesłanie dyplomu wraz z suplementem (skan na adres dsm w domenie sgh.waw.pl oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej).

Obrony online

Dziekanat Studium Licencjackiego oraz Dziekanat Studium Magisterskiego opublikowali instrukcje w sprawie obron online.

Studia licencjackie
http://administracja.sgh.waw.pl/…/Strony/Obrony-on-line.aspx
Studia magisterskie
http://administracja.sgh.waw.pl/…/Instrukcja%20DSM%20w%20sp…

Jednocześnie zostaliśmy poinformowani, że obrony w nowym trybie powinny zacząć się od końca kwietnia. Osoby, które na nie oczekują, proszone są o śledzenie swoich skrzynek mailowych w domenie SGH.

Zdalne zaliczenie praktyk studenckich

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 13 zmianie uległ Regulaminu studenckich praktyk zawodowych. Zachęcamy do zapoznania się z danym dokumentem. Dodatkowo w związku z sytuacją epidemiologiczną istnieje możliwość zdalnego zaliczenia praktyk studenckich. W tym celu należy przesłać e-maila na adres: dod@sgh.waw.pl dołączając skan wniosku o zaliczenie praktyki (załącznik nr 2) oraz umowy. Ze względów bezpieczeństwa całą korespondencję prosimy wysyłać tylko w chmurze SGH.

Komunikat w sprawie wymian międzynarodowych

 1. Wobec już zakwalifikowanych studentów, którzy zrezygnują z wymiany międzynarodowej z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie będą wyciągane konsekwencje w postaci braku możliwości kwalifikacji na wymianę w ciągu następnego roku ani żadne inne.
 2. W przypadku rezygnacji z wymiany w tym semestrze będzie możliwość przeniesienia wyjazdu na semestr letni 2020/2021, jeżeli uczelnia zagraniczna wyrazi na to zgodę. 
 3. Rekomendowane jest wypełnienie deklaracji studenckich na semestr zimowy.
 4. Jeżeli wymiana międzynarodowa dojdzie do skutku, to Dziekanat nie będzie wyciągał konsekwencji z tytułu zadeklarowanych przedmiotów.

Q&A z Władzami Uczelni

Dnia 27 kwietnia odbyło się spotkanie z Władzami Uczelni w związku z pandemią koronawirusa, podczas którego nasi goście odpowiedzieli na nurtujące pytania ze strony studentów. Tutaj znajdziecie podsumowanie naszych rozmów. Dla zainteresowanych jak dokładnie przebiegło wydarzenie, zachęcamy jeszcze do zapoznania się z nagraniem. Poruszyliśmy kwestie związane z :

 1. Językami
 2. Rekrutacją oraz egzaminami końcowymi
 3. Opłatami
 4. Wyjazdami i wymianami
 5. Ogólnymi sprawami organizacyjnymi