Informator o zaliczeniu studenckich praktyk zawodowych dla studentów studiów licencjackich

 • Co to jest praktyka i kto musi ją zrealizować?

  Celem praktyki zawodowej jest wsparcie procesu wdrażania wiedzy zdobywanej na uczelni, w miejscu pracy. Jest ona warta 3 punkty ECTS. Praktyka realizowana jest na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy SGH, studentem oraz organizatorem praktyk.

  Praktykę musi zrealizować każdy student studiów licencjackich. Jej zakres powinien pokrywać się z kierunkiem studiów.

 • Kiedy można zrealizować praktykę?

  Praktykę można zrealizować po ukończeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. Podczas studiów licencjackich najlepiej jest ją realizować w trakcie wakacji pomiędzy II a III rokiem studiów.

 • Jak długo musi trwać praktyka?

  Praktyka musi trwać minimum 3 tygodnie, jeżeli student realizuje następujące kierunki:

  • ekonomia,
  • globalny biznes, finanse i zarządzanie,
  • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • zarządzanie.

  Studenci kierunku finanse i rachunkowość muszą zrealizować praktykę trwającą nie krócej niż 4 tygodnie.

 • Jaką formę mogą mieć praktyki?

  Praktyka zaliczana jest poprzez pracę zawodową studenta, która może mieć formę stażu, wolontariatu, pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Czy praktykę można zrealizować za granicą?

  Praktykę można zrealizować podczas pobytu za granicą. Trzeba wtedy zarejestrować wyjazd w Centrum Programów Międzynarodowych na podstawie wniosku-skierowania na wyjazd za granicę oraz podpisać umowę o praktykę.

 • Czy podczas realizacji praktyki student ma zapewnione ubezpieczenie?

  W ramach umowy o studencką praktykę zawodową uczelnia zgłasza praktykanta do ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki. Przed podpisaniem umowy należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Informacją Administratora danych osobowych i podpisać oświadczenie w Dziale Organizacji Dydaktyki.

  W przypadku praktyk zagranicznych SGH zapewnia ubezpieczenie NWW i OC na okres 4 tygodni dla studentów FiR, dla pozostałych kierunków na okres 3 tygodni (ubezpieczenie jest zapewniane tylko na pierwszą praktykę na każdym toku studiów). Na pozostały czas trwania praktyk student jest zobowiązany do samodzielnego wykupienia ubezpieczenia, a jego kopia musi być dostarczona razem z dokumentami aplikacyjnymi. Jeżeli termin praktyk wykracza poza czas studiów, absolwent sam jest zobowiązany do wykupienie ubezpieczenia.

 • Kto zalicza praktykę?

  Praktykę zalicza Dziekan Studium Licencjackiego przyznając 3 punkty ECTS, na podstawie wymaganych dokumentów.

 • Gdzie znaleźć decyzję o zaliczeniu praktyki?

  Należy zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu. Decyzja powinna znajdować się w zakładce “bieżący semestr”. Należy mieć na uwadze to, że proces ten może potrwać kilka tygodni, a w przypadku ewentualnych komplikacji Dział Organizacji Dydaktyki komunikuje się drogą mailową.

Procedura zaliczenia praktyk zawodowych

Przed odbyciem Praktyki:

 1. Wybierz  miejsce praktyk. Pomocny może być w tym serwis kariera, gdzie znajdują się oferty praktyk oraz staży w Polsce i za granicą.
 2. Jeżeli chcesz zaliczyć praktykę na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy SGH, pracodawcą a studentem,  musisz pobrać ze strony internetowej Działu Organizacji Dydaktyki umowę o praktykę. Następnie złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki 3 wypełnione i podpisane egzemplarze umowy o praktykę zawodową.
 3. Jeżeli zamierzasz zrealizować praktykę na podstawie pracy zawodowej/wolontariatu/własnej działalności gospodarczej, nie musisz składać żadnych dokumentów przed rozpoczęciem praktyk.

Po odbyciu Praktyki:

 1. Jeżeli praktyka była realizowana na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy studentem, pracodawcą oraz SGH, złóż w Dziale Organizacji Dydaktyki wypełnione i podpisane przez organizatora praktyki sprawozdanie (załącznik nr 4) z realizacji praktyki.
 2. Jeżeli praktyka była realizowana w formie pracy zawodowej/wolontariatu/własnej działalności gospodarczej należy załączyć  wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej (załącznik nr 2 – dla każdego kierunku studiów inny wzór, który znajduje się na stronie internetowej Działu Organizacji Dydaktyki), który został podpisany przez organizatora praktyki i opiekuna kierunku oraz kserokopię umowy o pracę.

Jeżeli studiujesz kierunek metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, musisz również złożyć sprawozdanie z  praktyki w formie opisowej o objętości 1-2 stron A4.

Dodatkowe informacje dla studentów na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

W celu uzyskania podpisu Opiekuna Kierunku na wniosku o zaliczenie praktyki należy udać się na konsultacje do Pani prof. dr hab. Ewy Baranowskiej-Prokop, które odbywają się we wtorki w godz. 14-15 w pokoju nr 12 w bud. M (ul. Madalińskiego 6/8). Terminy i godziny mogą jednak ulec zmianie, dlatego rekomendowane jest uprzednie sprawdzenie strony internetowej (link drugi poniżej).

UWAGA: Wniosek powinien być uzupełniony na komputerze, a do wydruku należy dołączyć kopię umowy. Formularz wniosku należy spiąć wraz załącznikami w całość.

 Przydatne linki:

 Zaliczenie praktyk w trakcie trwania pandemii

Jeśli już jesteś po praktykach:

Opracowana została nowa procedura akceptowania odbytych praktyk. Jeśli problemem jest zdobycie pieczęci na dokumentach, wystarczą potwierdzenia mailowe. Całość dokumentacji należy wysłać na adres dod@sgh.waw.pl dołączając skan wniosku o zaliczenie praktyki (załącznik nr 2) oraz skan umowy. Ze względów bezpieczeństwa całą korespondencję należy wysyłać tylko w chmurze SGH.

Jeśli jesteś studentem ostatniego roku, nie odbyłeś/odbyłaś jeszcze praktyk, ponieważ zostało to utrudnione przez wybuch pandemii:

Zrealizowanie praktyk jest niezbędne do uzyskania absolutorium. Uczelnia namawia do próby porozumienia się z pracodawcami w celu odbycia praktyk w sposób zdalny. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, uczelnia będzie starała się pomóc udostępniając pewną liczbę miejsc na praktykach w wybranych jednostkach SGH. W tej sprawie należy zgłosić się do Pani Patrycji Wyżlic z Działu Organizacji i Legislacji.

Adres e-mail: patrycja.wyzlic@sgh.waw.pl

W trakcie trwania pandemii, osoby na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) nie muszą bezpośrednio kontaktować się z Opiekunem Kierunku (prof. dr hab. Ewą Baranowską-Prokop). Wystarczy przesłanie niezbędnych dokumentów do DOD-u.

Pytania studentów