Informator dla kandydatów na studia licencjackie w SGH

Dlaczego warto studiować w Szkole Głównej Handlowej?

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajmuje II miejsce w Rankingu Szkół Wyższych według Perspektyw w kategorii uczelni ekonomicznych oraz XV miejsce wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce. SGH jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, której początki sięgają 1906 roku. Co ważne nasza Alma Mater jako uczelnia publiczna oferuje bezpłatne studia stacjonarne w języku polskim. Szkoła Główna Handlowa znajduje się w świetnej lokalizacji – w sercu Mokotowa, zaraz obok stacji metra, przystanku tramwajowego i autobusowego.

W SGH każdy student indywidualnie wybiera wykładowców i przedmioty, które chce realizować w danym semestrze, co daje elastyczność w układaniu własnego planu i możliwość dopasowania go do pozauczelnianych zobowiązań. Z tego względu studenci pod koniec studiów mogą zacząć pracować, bez martwienia się, że opuszczą ważne przedmioty. Oprócz wysokiego poziomu zajęć i profesjonalnej kadry akademickiej, w SGH funkcjonują aż 64 organizacje studenckie i koła naukowe. Wśród nich znajdują się m.in. Samorząd Studentów SGH, CEMS Club Warszawa, Niezależny Miesięcznik Studencki Magiel, Niezależne Zrzeszenie Studentów SGH, Zrzeszenie Studentów Polskich i wiele kół naukowych, na przykład Spraw Zagranicznych, Konsultingu czy Finansów i Makroekonomii. Dodatkowo, uczelnia oferuje możliwość wzięcia udziału w nadzwyczaj rozbudowanej ofercie wymian zagranicznych: lista krajów i uczelni biorących udział w programach bilateralnych, Erasmus+, CEMS MIM znajduje się tutaj.

Co zrobić, żeby dostać się na studia w Szkole Głównej Handlowej?

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rekrutacji na rok akademicki 2020/21 nie odbędzie się egzamin z przedsiębiorczości. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 333.

O przyjęciu na studia licencjackie stacjonarne w języku polskim decyduje łączna suma punktów przeliczana na podstawie wyników maturalnych (max. 333 pkt) oraz wyniku z egzaminu przedsiębiorczości  (max. 100 pkt), natomiast o przyjęciu na studia niestacjonarne w języku polskim (popołudniowe i sobotnio – niedzielne) decyduje tylko wynik przeliczony z punktów maturalnych (max. 333 pkt) uzyskanych przez kandydata.Jeżeli jesteś laureatem bądź finalistą olimpiady lub możesz się pochwalić osiągnięciami sportowymi, masz możliwość zdobyć dodatkowe punkty kwalifikacyjne – koniecznie zapoznaj się z informacjami na stronie: olimpiady i osiągnięcia sportowe.

Z czego muszę napisać maturę i jak przeliczane są punkty rekrutacyjne?

W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii wybierasz tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu).

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

Kategoria I (poziom rozszerzony):

matematyka lub fizyka

Kategoria II (poziom rozszerzony):

fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie lub ekonomia

Kategoria III – język obcy I (poziom rozszerzony):

angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski

Kategoria IV – język obcy II (brak wymogu poziomu):

angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański lub włoski

 • Jak wygląda egzamin z przedsiębiorczości?

  UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rekrutacji na rok akademicki 2020/21 nie odbędzie się egzamin z przedsiębiorczości. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 333.

  Egzamin z przedsiębiorczości składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru o różnej wartości punktowej, z których łącznie możesz uzyskać od 0 do 100 punktów. Na napisanie testu kandydaci mają 90 minut. Odbywa się on w murach uczelni, zazwyczaj w pierwszej połowie lipca.

 • Jak mogę się przygotować do egzaminu z przedsiębiorczości?

  UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rekrutacji na rok akademicki 2020/21 nie odbędzie się egzamin z przedsiębiorczości. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 333.

  Na egzaminie obowiązuje podstawa programowa przedmiotu podstawy przedsiębiorczości prowadzonego w polskich liceach ogólnokształcących i technikach.  SGH określiło zakres wymaganej wiedzy w oddzielnym dokumencie: Zakres egzaminu z przedsiębiorczości. Dostępny jest także wykaz przykładowej literatury: Wykaz podręczników. Co roku uczelnia organizuje również kurs przygotowawczy do egzaminu, na którym omawiany jest cały obowiązujący materiał. Kurs przygotowawczy do egzaminu z przedsiębiorczości.

Progi punktowe w poprzednich latach

Poniżej przedstawiamy progi punktowe z kilku ostatnich lat. Spadek w postaci 56 punktów pomiędzy latami 2019 i 2020 wynika z brak możliwości w 2020 oraz 2021 roku przeprowadzenia egzaminu z przedsiębiorczości z powodu pandemii COVID-19.

250pkt
2018
250pkt
2019
200pkt
2020
200pkt
2021

Jakie są kierunki do wyboru?

Na studiach stopnia pierwszego można wybrać następujące kierunki:

 • finanse i rachunkowość,
 • metody ilościowe i systemy informacyjne,
 • globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governence),
 • zarządzanie,
 • ekonomia.

Kierunek wybiera się w połowie II semestru i rozpoczyna się jego realizację od II roku. Pierwszy rok jest “ogólny”, jednak chętni mogą już wtedy realizować przedmioty kierunkowe.

Czy jest jakiś obóz integracyjny?

Oficjalnym obozem zerowym dla nowo przyjętych studentów jest Legendarny Obóz Zerowy Wetlina organizowany już od 20 lat przez Samorząd Studentów SGH. Odbywa się on w Międzybrodziu Żywieckim, zapewnia integrację i wprowadzenie w rzeczywistość akademicką przy pomocy starszej kadry. Inne organizacje studenckie również oferują swoje zerówki.

Obozy zerowe reklamują się w wakacje na uczelni podczas tygodnia składania dokumentów przez nowo przyjętych studentów. Organizowane są również wydarzenia wyjazdów na Facebooku, które udostępniane są między innymi na grupie dla kandydatów oraz grupie licencjackiej dla nowych studentów.

Jak działa wybieranie wykładowców i czy moje wyniki rekrutacyjne mają wpływ na przydział?

Studenci I roku wybierają swoich wykładowców na pierwszy semestr we wrześniu za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu. Przydział na zajęcia odbywa się na podstawie punktów rekrutacyjnych, to znaczy, że pierwszeństwo mają osoby z wyższą liczbą punktów. Jeżeli natomiast dla kogoś zabraknie miejsc na dany przedmiot, to zostaje on przeniesiony do innego wykładowcy, u którego jeszcze są wolne miejsca.  Z tego powodu, warto podczas deklaracji semestralnych wziąć pod uwagę swój wynik i dostosować do niego swoje preferencje – jeśli student ma stosunkowo niską ilość punktów kwalifikacyjnych, lepiej aby nie wybierał najbardziej obleganych prowadzących.

Jak dołączyć do organizacji studenckich?

Organizacje studenckie i koła naukowe prowadzą regularne rekrutacje, które mają miejsce raz lub dwa razy w roku. Październik jest najpopularniejszym okresem, podczas którego zapraszają one zainteresowanych studentów do dołączenia do swojej społeczności. Większość z procesów rekrutacyjnych promowana jest na fanpage’ach danych organizacji oraz facebookowych grupach poszczególnych roczników studentów.

Co zrobić, aby później wyjechać na wymianę?

Na wymianę można aplikować, będąc nawet na pierwszym roku studiów, zazwyczaj jednak studenci aplikują podczas drugiego, aby wyjechać dopiero na trzecim. Przydział uczelni zostaje dokonany na podstawie punktów aplikujących i preferencji wyjazdowych.

W pulę punktów zaliczają się:

 • średnia (min. 3.40) lub wynik postępowania rekrutacyjnego (min. 253 punkty) w przypadku aplikowania na pierwszym roku
 • punkty za test językowy organizowany przez Centrum Nauki Języków Obcych (wynik min. 75%) lub zaświadczenie CNJO o ukończeniu lektoratu w SGH z podaną oceną egzaminu końcowego bądź certyfikat potwierdzający znajomość języka (Tabela przeliczników certyfikatów językowych)
 • punkty za działalność w organizacjach studenckich (maksymalnie 20 punktów)

Czy studia są wymagające? Da się je połączyć z pracą i innymi aktywnościami pozauczelnianymi?

W zależności od liczby przedmiotów w danym semestrze i wybranego kierunku natężenie pracy jest zróżnicowane. Wielu studentów jednak z powodzeniem łączy pracę i studia w SGH. Najbardziej wymagającym okresem jest ten w trakcie sesji – przypada on na styczeń/luty oraz czerwiec.

Czy mogę się ubiegać o stypendium podczas studiów?

Podczas studiów można ubiegać się o Stypendium Rektora, stypendium socjalne i stypendium dla niepełnosprawnych. Dodatkowo można się starać o przyznanie zapomogi ze względu na trudną sytuację materialną (maksymalnie dwa razy w roku akademickim). Stypendium przyznawane jest na maksymalnie 10 miesięcy, pieniądze wypłacane są co miesiąc.

Aby otrzymać stypendium rektora, należy w poprzednim roku akademickim osiągnąć średnią ocen z przedmiotów na poziomie minimum 4,3 lub uzyskać wybitne osiągnięcie naukowe, artystyczne bądź sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Poza tym kwalifikują się również studenci przyjęci na I rok studiów (w roku złożenia egzaminu maturalnego), którzy są: laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bądź medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danej dyscyplinie.

O stypendium socjalne może ubiegać się każdy student będący w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego stanowi różnicę pomiędzy kwotą bazową a wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Stypendium dla niepełnosprawnych udzielane jest na cały rok akademicki, a wypłaty przebiegają co miesiąc. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności:

 • znaczny: 750 złotych
 • umiarkowany: 500 złotych
 • lekki: 250 złotych

Co zrobić, aby dostać pokój w akademiku?

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dysponuje dwoma akademikami:

 • Dom Studenta nr 1 „Sabinki”​​​​​​ (al. Niepodległości 147)
 • Dom Studenta nr 3 „Grosik” (ul. Madalińskiego 31/33).

Od roku akademickiego 2020/21 wnioski o akademik składa się wyłącznie w systemie USOSweb. Miejsca w domach studenckich przyznaje Komisja ds. Akademików.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi:

 • któremu codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie (miejsce zamieszkania oddalone o co najmniej 40 kilometrów od Uczelni),

i/lub,

 • który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Miejsce w akademiku przyznawane jest na okres od dnia rozpoczęcia roku akademickiego do zakończenia pierwszego terminu letniej sesji egzaminacyjnej tegoż roku akademickiego, lub (na wniosek studenta) miejsce może być przyznane na okres jednego semestru.

Czy jest organizowany jakieś wydarzenie dla nowych studentów wprowadzające ich do studiowania na Uczelni, przed rozpoczęciem roku akademickiego?

UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 Dni Adaptacyjne odbędą się pod koniec września w formie online na platformie Microsoft Teams.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego, Samorząd Studentów SGH organizuje Dni Adaptacyjne – wydarzenie kierowane do studentów pierwszego roku. Podczas dwóch dni organizowany jest szereg wykładów i szkoleń na temat studiów a także życia studenckiego. Dodatkowo, w tym czasie reklamują się organizacje studenckie – już wtedy można się dowiedzieć, czym się zajmują i jak się do nich rekrutować. Warto również dodać się do grupy SGH licencjackie 2020-2021 na Facebooku.

Przydatne linki:


Informator dla kandydatów na studia magisterskie w SGH

Co zrobić, żeby dostać się na stacjonarne studia magisterskie w SGH?

Istnieją dwa sposoby dostania się na studia magisterskie stacjonarne w SGH. Można wybrać tylko jeden tryb przyjęcia z przedstawionych poniżej:

 • przyjęcie na podstawie średniej: dotyczy studentów i absolwentów SGH,
 • przyjęcie w ramach naboru powszechnego: tryb dostępny dla wszystkich kandydatów.
 • Rekrutacja na podstawie średniej

  Na podstawie średniej rekrutować mogą się:

  • studenci SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 punktów ECTS i jednocześnie uzyskali średnią z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia SGH, którzy uzyskali średnią ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 i uzyskali tytuł zawodowy licencjata w SGH pomiędzy 1 października 2019 roku a 15 lipca 2020 roku.

  Nabór kandydatów ze średniej prowadzony jest na poszczególne kierunki w ramach określonych w zarządzeniu rektora limitów miejsc. Rekrutacja w tym trybie możliwa jest tylko jeden raz.

  Średnia, która zostanie uwzględniona podczas postępowania rekrutacyjnego 2020/2021 będzie zaciągnięta ostatniego dnia rejestracji na studia magisterskie tj. 15 lipca 2020 r. z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów.

  Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, składają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia SGH, z których średnia stanowiła podstawę kwalifikacji.

 • Przyjęcie w ramach naboru powszechnego na rok akademicki 2020/21

   

  UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym roku nie odbędzie się egzamin z wiedzy o gospodarce. Z tego względu tegoroczna rekrutacja na studia magisterskie uległa zmianie. Jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie w tym roku.

  Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2020/21 w trybie naboru powszechnego są:

  • wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości,

  oraz

  • wynik ukończenia studiów (ocena na dyplomie).

  A.Punkty kwalifikacyjne przyznawane będą za następujące matury:

  • matematyka lub ekonomia

  oraz

  • język obcy spośród: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, lub włoskiego

  Liczba przyznawanych punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów maturalnych w każdej pozycji wynosi maksymalnie 100 punktów. Łącznie daje to 200 punktów do uzyskania z tej części.

  Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymuje się punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

  Dokładne przeliczniki matur można znaleźć na stronie.

  B. Za wynik ukończenia studiów można otrzymać maksymalnie 100 punktów kwalifikacyjnych, przelicznik dostępny jest na stronie.

Jak wygląda egzamin z wiedzy o gospodarce? 

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym roku nie odbędzie się egzamin z wiedzy o gospodarce. Z tego względu tegoroczna rekrutacja na studia magisterskie uległa zmianie. Jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie w tym roku.

Egzamin z wiedzy o gospodarce ma formę kodowanego testu – pytania są zamknięte, jednokrotnego wyboru.

Składa się z trzech modułów:

 • językowo-ogólnego (obowiązkowy dla każdego),
 • ilościowego (jeśli jako jedną z preferencji, kandydat wskazał kierunek analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne),
 • jakościowego (jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty).

Kandydat powinien przystąpić do wszystkich trzech modułów tylko w sytuacji, gdy wybrał zarówno kierunki wymagające zdawania modułu ilościowego, jak i te wymagające zdawania modułu jakościowego. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100, przy czym w rekrutacji na kierunki analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne uwzględniana jest suma punktów tylko z modułu językowo-ogólnego i modułu ilościowego, przy pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych w języku polskim uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i jakościowego.

Przykładowo, kandydat który zdawał wszystkie trzy moduły nie może zgłosić wyniku modułu ilościowego w rekrutacji na kierunek inny niż analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.

Aby móc być zakwalifikowanym na studia stacjonarne należy uzyskać nie mniej niż 40% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów.

Zakres wiedzy wymaganej na egzaminie można znaleźć na stronie.

Co zrobić żeby dostać się na studia niestacjonarne w języku polskim lub studia stacjonarne w języku angielskim?

Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w systemie rekrutacyjnym ISR poziomu studiów, z dokładnością co do sekundy. Rekrutacja na rok akademicki 2020/21 rozpoczyna się 30 czerwca o godzinie 12:00.