Drodzy Studenci!

Dla części naszej społeczności studenckiej termin “egzamin magisterski (dyplomowy)” nie jest oczywisty, dlatego najpierw wyjaśniamy: po zaakceptowaniu pracy magisterskiej przez Promotora i otrzymaniu pozytywnej recenzji student przystępuje do egzaminu magisterskiego z ekonomii. Jeżeli jego wynik jest pozytywny, wówczas dopiero ma on możliwość podejścia do obrony swojej pracy dyplomowej.

Zasady organizacji egzaminu magisterskiego z ekonomii reguluje instrukcja Dziekana Studium Magisterskiego. Przed rozpoczęciem semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 ma zostać ogłoszona nowa instrukcja.

Zgodnie z decyzją Władz Uczelni od semestru letniego egzamin z ekonomii zmieni formę i zostanie przywrócony do formy ustnej. Podczas egzaminu zadane zostaną dwa pytania oparte na celach uczenia się dla przedmiotów kierunkowych.

Poniżej prezentujemy pytania oraz odpowiedzi, dzięki którym mamy nadzieję, że zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości każdego z Was!

Jeżeli jednak macie pytania nieujęte w poniższym spisie, zapraszamy do kierowania ich w wiadomości na Fanpage Samorządu Studentów SGH. Z góry Wam za nie dziękujemy, będziemy sukcesywnie dodawać je do listy.

 • Jaki będzie przebieg egzaminu magisterskiego?

  Egzamin magisterski przyjmie formę ustną i będzie polegał na odpowiedzi na 3 pytania: dwa z puli stu pytań dotyczących przedmiotów kierunkowych oraz jednego dotyczącego treści pracy magisterskiej.

 • Czego będą dotyczyć pytania na ustnym egzaminie magisterskim?

  Pytania będą dotyczyć wiedzy z przedmiotów kierunkowych na danym kierunku. W przypadku występowania dwóch alternatyw przedmiotu kierunkowego (np. postępowanie nabywców na rynku lub metody statystyczne w zarządzaniu na kierunku zarządzanie/ metody statystyczne II lub mikroekonometria na MIESI) wiedza z tych przedmiotów nie będzie brana pod uwagę przy formułowaniu pytań.

 • Kiedy pytania zostaną opublikowane i czy ich pula będzie ulegać zmianie?

  Pula 100 pytań dla każdego kierunku zostanie opublikowana przed rozpoczęciem nowego semestru, tj. przed 22 lutego 2020 roku. W tym terminie zostanie również opublikowana nowa instrukcja Dziekana Studium Magisterskiego. Pula będzie obowiązywać do końca semestru zimowego 2021 roku. Pytania zależą od treści zawartych w programach i planach studiów na dany rok akademicki i będą aktualizowane wraz ze zmianami wprowadzanymi w programach studiów.

 • Kto będzie odpowiedzialny za ułożenie treści pytań?

  Pytania będą układane i analizowane przez członków rad programowych kierunków. W każdej z nich znajduje się jeden przedstawiciel samorządu studentów, co przyczyni się do transparentności procesu i możliwości zaopiniowania pytań.

 • Pytania będą miały charakter merytoryczny czy praktyczny?

  Pytania będą spełniały warunki zapisane w efektach uczenia się dla danego kierunku i będą miały charakter ogólny. Przykładami pytań, które otrzymaliśmy są np. rola kapitału finansowego, sposoby wykorzystania narzędzi ekonometrycznych czy rola surowców energetycznych w gospodarce.

 • W jaki sposób będą wybierane pytania?

  W sali obron znajdować się będzie wydrukowana pula stu pytań. Karteczki z treścią pytania będą losowane przez studenta.

 • Jaki egzamin będą pisały osoby, które po raz pierwszy podejdą do egzaminu w marcu i nie zdadzą go?

  Osoby w takim przypadku będą zobowiązane do podejścia do drugiego terminu w zmienionej formule ustnej.

 • Co jeśli mam za sobą już cztery podejścia do obecnego egzaminu z ekonomii?

  W przypadku niezaliczenia egzaminu po raz czwarty zalecamy złożenie podania o ponowne wznowienie w Dziekanacie Studium Magisterskiego. W razie problemów prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Studenta.

 • Czy jest możliwość nie podejścia do egzaminu magisterskiego i przy tym nieutracenia terminu?

  Zgodnie z instrukcją Dziekana dotyczącą egzaminu magisterskiego z ekonomii, studenci zobowiązani są do zapisania się na najbliższy termin egzaminu magisterskiego z ekonomii. Brak zapisu jest równoznaczny z utratą podejścia. Student nie traci terminu jedynie w przypadku usprawiedliwionej nieobecności np. problemów zdrowotnych i dostarczenia zwolnienia lekarskiego w ciągu trzech dni od jego wystawienia.

 • Czy nadal będzie istniała możliwość obrony w lipcu przy oddaniu pracy do końca czerwca?

  Tak, możliwość obrony w lipcu przy oddaniu pracy do końca czerwca wciąż będzie aktualna. Zachęcamy studentów do korzystania z tej możliwości.

 • Jak zmiana zostanie zakomunikowana studentom?

  Przed rozpoczęciem semestru zimowego Dziekan Studium Magisterskiego udostępni instrukcję na stronie internetowej Dziekanatu. Poinformujemy wtedy o tym zarówno poprzez fanpage Samorządu Studentów SGH, jak i Biura Rzecznika Praw Studenta. Planowany jest również mailing do wszystkich studentów studium magisterskiego.

 • Jak wyglądała praca Samorządu Studentów SGH przy zmienianiu egzaminu magisterskiego?

  Od pierwszej edycji egzaminu testowego, która odbyła się w lipcu 2019r. Samorząd Studentów SGH systematycznie przekazywał Władzom Uczelni główne problemy oraz uwagi zgłaszane przez studentów. Wśród nich najczęściej pojawiały się głosy o niedostosowaniu materiału obowiązującego na egzaminie do wiedzy przekazywanej na kierunkach oraz o technicznych aspektach egzaminu. Wśród najczęściej wymienianych były: punkty ujemne oraz za krótki czas trwania egzaminu. Władze Samorządu Studentów wraz z Rzecznikiem Praw Studenta odbyli szereg spotkań z Dziekan Studium Magisterskiego dr hab. Dorotą Niedziółka prof. SGH oraz Prorektorem ds. dydaktyki i studentów dr hab. Krzysztofem Kozłowskim, prof. SGH, podczas których poruszany był temat egzaminu dyplomowego.

  Główne postulaty Samorządu Studentów dotyczyły usunięcia punktów ujemnych oraz egzaminowania studentów nie tyle z ekonomii, a z wiodącej dyscypliny naukowej dla ich kierunków (ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości). Postulat ten odwoływał się do przyporządkowania kierunków do dyscyplin naukowych przez Senat SGH we wrześniu bieżącego

  (Uchwała nr 566 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r.)

  W styczniu Samorząd Studentów SGH otrzymał informację o decyzji Władz Uczelni dot. powrotu do egzaminu ustnego oraz przygotowania pytań z uwzględnieniem przyporządkowania kierunków do dyscyplin oraz oparcia go na efektach uczenia się  dla przedmiotów kierunkowych. Podczas Rady Samorządu Studentów, która odbyła się 15 stycznia 2020 roku Rektor K. Kozłowski oraz Dziekan D. Niedziółka odpowiedzieli na pytania radnych, senatorów oraz członków Komisji ds. Jakości Kształcenia, czego efektem jest powstanie tego materiału. Radni zgłosili swoje wątpliwości w związku ze spadkiem trudności egzaminu oraz wpływem tego na wartość dyplomu. W obliczu zaistniałej sytuacji związanej z niedopasowaniem egzaminu testowego do wiedzy kierunkowej oraz brakiem poprawy zdawalności studentów podczas trzech kolejnych edycji egzaminu Samorząd Studentów SGH przyjął powyższe rozwiązanie.