Rusza pierwsza edycja studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego, której tematem przewodnim są INNOWACJE EKOLOGICZNE!

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.

W przypadku studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w edycji 2020 jest to 25 000 złotych. Studenci i doktoranci mają możliwość zgłoszenia propozycji wydatkowania tej kwoty. Pomysły do realizacji wybiera się w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu może być równa całej kwocie do rozdysponowania, czyli wynosić 25 000 złotych.

Temat przewodni bieżącej edycji brzmi “Innowacje ekologiczne”. Zgłaszać można zatem różnorodne inicjatywy służące poprawie warunków studiowania i wszechstronnemu rozwojowi studentów i doktorantów Uczelni, które wpisują się w to hasło. W szczególności mogą to być, uwzględniające kontekst ochrony środowiska i działań proekologicznych, projekty mające na celu:

 • polepszenie infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez studentów i doktorantów;
 • promocję zdrowia i rozwój świadomości ekologicznej wśród członków społeczności akademickiej;
 • zwiększenie komfortu studiowania.

Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze trwałym (np. infrastrukturalnym), jak i jednorazowym (np. wydarzenia, akcje wśród społeczności akademickiej, rozwiązania organizacyjne), jednak nie mogą to być inicjatywy organizowane bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie (UOS).

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:

 • przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
 • finansowania projektów organizowanych bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie;
 • zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 • Kto może zgłosić propozycję?

  Może to zrobić każdy student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w SGH. Projekt (lub kilka projektów, maksymalnie trzy) można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi studentami lub doktorantami (w zespole liczącym nie więcej niż pięć osób).

 • Jak zgłosić pomysł?

  Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym – w dniach od 13 do 26 stycznia można je przesyłać na adres mailowy innowacje.ekologiczne@sgh.waw.pl lub składać w Sekretariacie Kanclerza. Zgłoszenia mailowe należy przesyłać z adresu w uczelnianym systemie poczty elektronicznej.

 • Jak przygotować propozycję?

  Szczegółowe zasady realizacji projektu „Studencko-doktorancki budżet partycypacyjny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2020 – Innowacje ekologiczne”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawiono w regulaminie.

 • Jak wygląda promocja zgłoszonych projektów?

  Po zakończeniu etapu zgłaszania i weryfikacji projektów przez Komisję Studencko-Doktoranckiego Budżetu Partycypacyjnego przesłane propozycje zostaną zaprezentowane społeczności na stronie internetowej Uczelni. Oczywiście, możliwe będzie również promowanie zgłoszonych pomysłów we własnym zakresie.

 • W jaki sposób będą wybierane projekty do realizacji?

  Projekty do realizacji zostają wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród studentów i doktorantów SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu, po zalogowaniu do Wirtualnego Dziekanatu. Każdy osoba będzie mogła oddać głos na maksymalnie trzy projekty.

Harmonogram edycji 2020

 • 13 stycznia – 16 lutego – zgłaszanie projektów

  13 stycznia – 16 lutego – zgłaszanie projektów

 • New Timeline Item

  17 lutego – 23 lutego – weryfikacja projektów

 • New Timeline Item

  24 lutego – przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

 • New Timeline Item

  24 lutego – 1 marca – akcja promocyjna wnioskodawców i głosowanie

 • New Timeline Item

  2 marca – ogłoszenie wyników​

Ważne dokumenty: